Citation:

W-30. Z. Wang, Y. Zhang, B. Zhu, Y. Wang, H. Ding and M. Cai, “Hot stamped parts with desirable properties in medium Mn TRIP steels“, Procedia Engineering, vol. 207, pp. 699-704, 2017, doi.org/10.1016/j.proeng.2017.10.1044. 

 

 

Related Posts
Filter by
Post Page
Citations
Sort by

L-63

Citation L-63.  Q. Lu, M. Eizadjou, J. Wang, A. Ceguerra,

8

L-60

Citation: L-60.  Q. Lu, S. Tedesco, M. Shi, J. Coryell, and J. Wang,

8

B-69

Citation: B-69. E. Billur, C.

8

Z-12

Citation: Z-12. X. Zhang, X.

8

W-8

Citation: W-8.  J. Wang, A. Goel, F. Yang and J.-T. Gau, “

8

Z-11

Citation: Z-11.  Yuanjing Zhu, Hui-Ping Wang, Yaqi Wang, Yu Hao,

8

W-1

Citation: W-1.  X. Wang, Y. Wu, H. Pan, C. Yao, J. Huang, “

8

W-37

Citation: W-37.  L. Wang, J. Bian, J. Wang, and Y. Ye, “Development a

8

X-1

Citation: X-1. Y. Xu, Y. Gong, H. Du, W. Ding, B. Zhu, X. Jin, Y.

8

W-36

Citation: W-36. Z. Wang, Z.C. Luo, and M.X. Huang, “

8